Obowiązuje od 1 listopada 2022 roku.

NAZWA USŁUGI

ADRESAT

FORMA /CZAS TRWANIA

KOSZT

Diagnoza dysleksji, dysortografii, dysgrafii, dyskalkulii

Dzieci i młodzież

około 5h (w przypadku dyskalkulii około 6h)

Konsultacje z rodzicami: 140 zł

Badanie psychologiczne: 250zł

Badanie pedagogiczne: 250 zł

(w przypadku dyskalkulii konieczne są dwa badania pedagogiczne po 250 zł)

Wydanie opinii: 160 zł

Wysłanie opinii pocztą: dodatkowo 12 zł

W przypadku konieczności dodatkowych badań koszt według cennika

Diagnoza gotowości szkolnej

5-7 latki

Około 2-4h

Konsultacje z rodzicami: 140 zł

Badanie rozwoju psychomotorycznego: 250 zł

Badanie psychologiczne rozwoju poznawczego:250 zł

Wydanie opinii: 160 zł

Wysłanie opinii pocztą: dodatkowo 12 zł

Diagnoza ucznia szczególnie zdolnego

Dzieci i młodzież

Około 3h

Konsultacje z rodzicami: 140 zł

Badanie psychologiczne: 250 zł

Wydanie opinii: 160 zł

Wysłanie opinii pocztą: dodatkowo 12 zł

Diagnoza rozwoju emocjonalnego dziecka i problemów wychowawczych rodziny

Dzieci i młodzież

W zależności od potrzeb: około 2 spotkań z rodzicami,

2-4 spotkania z dzieckiem, czas trwania 1 spotkania: 1h

Koszt jednego spotkania: 140 zł

W razie potrzeby dodatkowego badania specjalistycznego (np. diagnozy dysleksji) i wystawienia opinii koszt według cennika poszczególnych usług

Spotkanie wstępne / konsultacje: 140zł

Dodatkowe badania (np. Test Uczenia się Słuchowego, Obrazkowy Test Słownikowy, Skala Rozwoju Emocjonalnego, Kwestionariusz ustrukturyzowanego wywiadu diagnostycznego w kierunku ADHD lub zaburzenia opozycyjno-buntowniczego i zaburzeń zachowania)

Dzieci i młodzież

W zależności od stosowanego narzędzia badawczego

Koszt badania uzależniony od stosowanego narzędzia badawczego: od 100 do 200 zł za badanie

Kwestionariusz ustrukturyzowanego wywiadu diagnostycznego w kierunku ADHD i Kwestionariusz ustrukturyzowanego wywiadu diagnostycznego w kierunku zaburzenia opozycyjno-buntowniczego i zaburzeń zachowania jest przeprowadzany z rodzicami.

Terapia psychologiczna

Dzieci i młodzież

indywidualna

Koszt spotkania: 140 zł/1h

Spotkanie wstępne / konsultacje: 140zł

Terapia pedagogiczna

1. „Widzę i dostrzegam”

2. „Słucham i słyszę”

3. „Aby ręka słuchała oka”

4. „Intensywny trening ortograficzny”

Dzieci i młodzież

indywidualna

Koszt spotkania: 140 zł/1h

Spotkanie wstępne / konsultacje: 140 zł

Terapia pedagogiczna

Dzieci i młodzież

grupowa

Koszt spotkania: 70 zł/1h

max 4 osoby

spotkanie wstępne: 140 zł

Warsztaty dla dzieci z cechami nadpobudliwości psychoruchowej

Dzieci i młodzież

grupowe

Koszt spotkania: 70 zł

15 spotkań po 1,5h

spotkanie wstępne (z rodzicami): 140 zł

Relaksacja z wykorzystaniem wyobraźni

Dzieci i młodzież

Indywidualna i grupowa

Koszt spotkania indywidualnego: 140 zł/1h

grupowego: 70 zł/1,5h

ilość w zależności od potrzeb

Trening Zastępowania Agresji

Dzieci i młodzież

Indywidualne i grupowe

Koszt spotkania indywidualnego: 140 zł

8 spotkań po 1h

grupowego: 70 zł

17 spotkań po 1,5h

spotkanie wstępne (z rodzicami): 140 zł

Trening umiejętności społecznych

Dzieci i młodzież

Indywidualne i

grupowe

Koszt spotkania:

indywidualne: 140 zł/1h

grupowe: 70 zł

10 spotkań po 1,5h

Zajęcia uczące mediacji rówieśniczych: „Wiem jak rozwiązywać konflikty”

Dzieci i młodzież

grupowe

Koszt spotkania: 70 zł/1h

Tutoring

Młodzież

indywidualne

Koszt spotkania: 140 zł/1h

Porady i konsultacje

Rodzice

indywidualne

Koszt spotkania: 140 zł/1h

Warsztaty rozwijające kompetencje wychowawcze

Rodzice

grupowe

Koszt spotkania: 70 zł

10 spotkań po 1,5-2h

Warsztaty, wykłady, szkolenia

Rodzice, nauczyciele

Grupowe i indywidualne

Koszt ustalany indywidualnie