WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NPPP ARCAMIA W CZASIE PANDEMII COVID -19

Podstawa prawna:

1. Komunikat MEN z dnia 4 maja 2020 roku dotyczący przywrócenia możliwość stacjonarnej pracy poradniom psychologiczno-pedagogicznym pod warunkiem stosowania reżimu sanitarnego wynikającego z pandemii COVID-19.

2. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustaw z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji sanitarnej ( Dz.U. z 2019 r. poz.59, oraz z 2020 r. poz. 322,374 i 567)

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.780)

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.781)

1. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA PORADNI W CZASIE PANDEMII COVID – 19

 1. Do poradni można wejść tylko po wcześniejszym, telefonicznym ustaleniu terminu.

 2. Zgłoszenia na diagnozę przyjmowane będą wyłącznie telefonicznie.

 3. Wniosek potrzebny przy rejestracji dziecka/ wniosek o przeprowadzenie diagnozy/wniosek o wydanie opinii rodzice przesyłają wyłącznie w wersji elektronicznej (skanem) na adres poradnia@arcamia.pl. Otrzymanie wniosku jest konieczne do przeprowadzenia diagnozy. W sytuacji nieotrzymania wniosku badanie nie odbędzie się. Formularz wniosku otrzymują rodzice na wskazany przez nich podczas rejestracji adres e-mail.

 4. W przypadku dzieci, które rozpoczęły proces diagnostyczny w poradni przed pandemią i rodzice zdążyli wypełnić wnioski o przeprowadzenie badań psychologiczno-pedagogicznych, obecnie rodzice tych dzieci przesyłają elektronicznie (skanem) oświadczenie, że zapoznali się i akceptują Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa NPPP Arcamia w czasie pandemii.

 5. Dzieci (i rodzice) przychodzące na diagnozę muszą być zdrowe – z objawami choroby (gorączka, kaszel, katar) nie będą przyjmowane. Rodzic/opiekun prawny wypełnia oświadczenie COVID w dniu badania w poradni. W razie pojawienia się objawów chorobowych prosimy o telefoniczne odwołanie/przełożenie wizyty.

 6. Przyjmowane są na diagnozę tylko dzieci z rodzin, które nie są w kwarantannie lub pod nadzorem sanepidu.

 7. Rodzice dzieci powyżej 5 roku życia będą mogli wejść do poradni tylko w uzasadnionych przypadkach.

 8. Z dzieckiem przychodzi jeden rodzic, bez osób towarzyszących.

 9. Na badanie należy przyjść nie wcześniej niż 5 minut przed umówioną godziną i poinformować w recepcji o celu wizyty, a także podać nazwisko osoby, z którą dziecko ma się spotkać. Należy zaczekać, aż odpowiednia osoba odbierze dziecko.

 10. Po wejściu do poradni należy zdezynfekować ręce.

 11. Wszystkim dzieciom w poradni mierzymy temperaturę.

 12. Na terenie poradni rodzice są zobowiązani nosić rękawiczki oraz maseczkę/przyłbicę zakrywając usta i nos. Maseczki/przyłbice i rękawiczki muszą też mieć założone dzieci powyżej 4 roku życia.

 13. Poradnia nie wyposaża dzieci i rodziców w środki ochronne tj: maseczki, przyłbice i rękawiczki.

 14. Z obowiązku noszenia maseczki/przyłbicy zwolnione są dzieci poniżej 4 roku życia oraz osoby z niepełnosprawnością, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia lub dlatego, że nie potrafiłyby jej zdjąć lub nie wiedziałyby, kiedy to zrobić.

 15. W uzasadnionych przypadkach maseczki/przyłbice mogą być zdjęte przez starsze dzieci – decyzję w tej sprawie podejmuje diagnosta po konsultacji z rodzicem.

 16.  Osoby bez maseczki/przyłbicy nie będą wpuszczane na teren poradni.

 17.  Prosimy, aby dzieci posiadały własne przybory: długopis, ołówek, linijkę.

 18.  Apelujemy, aby dzieci i rodzice nie przynosili ze sobą na teren poradni  zbędnych przedmiotów, zabawek, książeczek, torebek, plecaków oraz jedzenia i picia. Prosimy szczególnie zadbać, aby dzieci najadły się i napiły przed przyjściem do poradni.

 19.  Niezbędne do wydania opinii dokumenty (np. zaświadczenie lekarskie) rodzice przesyłają w wersji elektronicznej.

 20. Płatność za konsultacje telefoniczne odbywa się wyłącznie przelewem na konto Fundacji Arcamia nr 09 2530 0008 2058 1030 1067 0001. W przypadku płatności za badania psychologiczno – pedagogiczne oraz wydanie opinii z możliwością omówienia telefonicznego preferowana jest płatność przelewem na konto Fundacji Arcamia nr 09 2530 0008 2058 1030 1067 0001, ale istnieje również możliwość płatności gotówką w poradni w dniu badania.

 21. Konsultacje telefoniczne odbędą się po zaksięgowaniu przelewów na koncie.

 22. Konsultacje telefoniczne, badania psychologiczno-pedagogiczne, wydanie opinii z możliwością telefonicznego omówienia odbędą się po otrzymaniu skanów podpisanych przez rodziców/pełnoprawnych opiekunów/pełnoletnich uczniów wniosków przesłanych na adres poradni: poradnia@arcamia.pl.

 23. Regulamin działania NPPP Arcamia, Informacja o zakresie zebranych i przetwarzanych danych osobowych NPPP „Arcamia” oraz Cennik są dostępne na naszej stronie internetowej: www.arcamia.pl.

2. ZASADY PŁATNOŚCI W PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ ARCAMIA W OKRESIE PANDEMII COVID-19.

1. Płatność za konsultacje telefoniczne odbywa się wyłącznie przelewem na konto Fundacji Arcamia nr 09 2530 0008 2058 1030 1067 0001.

2. W przypadku płatności za badania psychologiczno – pedagogiczne oraz wydanie opinii z możliwością omówienia telefonicznego preferowana jest płatność przelewem na konto Fundacji Arcamia nr 09 2530 0008 2058 1030 1067 0001 przed badaniem, ale istnieje również możliwość płatności gotówką w poradni w dniu badania.

2. Konsultacje telefoniczne odbędą się po zaksięgowaniu przelewów na koncie.

3. Dokonując przelewu należy w tytule podać imię i nazwisko dziecka oraz rodzaj świadczenia np. konsultacja telefoniczna, badanie psychologiczne.

4. Cena za konsultację telefoniczną wynosi 100 zł, badanie psychologiczne, badanie pedagogiczne po 150 zł, wydanie opinii 100 zł plus 10 zł za wysłanie opinii pocztą.

5. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań celem uzupełnienia, bądź poszerzenia diagnozy, ich koszt wynosi od 100 do150 zł za każde dodatkowe badanie (wg cennika).

3. PROCEDURA WARUNKÓW PRZEBYWANIA NA TERENIE PLACÓWKI.

1.Na terenie poradni mają prawo przebywać tylko podopieczni/ rodzic dziecka do 5 roku życia/ rodzic dziecka dziecka powyżej 5 roku życia będzie mógł wejść do poradni tylko w uzasadnionych przypadkach.

2.Diagnosta/terapeuta wchodzący do budynku poradni, przy wejściu jest zobowiązany do zdezynfekowania rąk środkiem dezynfekującym oraz pomiaru temperatury.

Wynik pomiaru temperatury odnotowuje w rejestrze prowadzonym przez dyrektora poradni.

REJESTR POMIARU TEMPERATURY WŚRÓD DIAGNOSTÓW/TERAPEUTÓW

lp

Imię i nazwisko

data

Wynik pomiaru temperatury

Podpis osoby, u której zmierzono temperaturę

3.Diagnostę/terapeutę obowiązuje zachowanie dystansu społecznego między sobą, w każdej przestrzeni poradni, wynoszący minimum 1,5 m.

4. Diagnosta/terapeuta/rodzic są zobowiązani nosić rękawiczki oraz maseczkę/przyłbicę zakrywając usta i nos. Maseczki/przyłbice i rękawiczki muszą też mieć założone dzieci powyżej 4 roku życia.

5. Z obowiązku noszenia maseczki/przyłbicy zwolnione są dzieci poniżej 4 roku życia oraz osoby z niepełnosprawnością, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia lub dlatego, że nie potrafiłyby jej zdjąć lub nie wiedziałyby, kiedy to zrobić.

6. W uzasadnionych przypadkach maseczki/przyłbice mogą być zdjęte przez starsze dzieci – decyzję w tej sprawie podejmuje diagnosta po konsultacji z rodzicem.

7. Diagnosta/terapeuta regularnie myje ręce wodą z mydłem przez 30 sekund lub dezynfekuje je preparatami na bazie alkoholu, szczególnie po kontakcie bezpośrednim z dzieckiem.

8. Regularne mycie lub dezynfekowanie sprzętu, biurek, stołów, klamek, włączników światła– muszą być one regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. W przypadku narzędzi diagnostycznych dodatkowo zdezynfekowanie rąk przed i po bezpośrednim kontakcie np. z klockami. Dzieci w miarę możliwości posiadają swoje przybory.

8 .W sytuacji nie przestrzegania przez rodziców, obowiązujących Procedur Bezpieczeństwa w NPPP Arcamia oraz zaburzania organizacji pracy poradni w reżimie sanitarnym, w tym:

1) nie przestrzegania wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego,

2) nie przestrzegania godzin i miejsca przyprowadzania i odbioru dziecka,

3)nie przestrzegania zasad zachowania dystansu społecznego i środków ochrony osobistej podczas przyprowadzania i odbioru dziecka,, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 badanie diagnostyczne dziecka zostanie wstrzymane.

4. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U DIAGNOSTY/TERAPEUTY PRZEBYWAJĄCEGO POZA PLACÓWKĄ.

1.Diagnosta/terapeuta są zobowiązani stawiać się w pracy w stanie zdrowia nie budzącym wątpliwości co do zakażenia .

2. Diagnosta/terapeuta jest zobowiązany do samoobserwacji. W przypadku podwyższonej temperatury ciała powyżej 37,5 stopni C diagnosta/terapeuta/dyrektor pozostaje w domu i korzysta z teleporady medycznej u swojego lekarza rodzinnego.

4. W sytuacji kiedy diagnosta/terapeuta zauważy u siebie niepokojące objawy (uporczywy kaszel, katar, wysoka gorączka powyżej 38o C, problemy z oddychaniem, bóle mięśni, ) nie przychodzi do pracy, zostaje w domu i ma obowiązek niezwłocznie:

1)telefonicznie skontaktować się: – z miejscowo właściwą Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w……………………………… pod numerem ……………………………

( miejscowość) ( numer telefonu)

2) z oddziałem zakaźnym Szpitala w………………………………………………………………

( Należy wpisać nazwę szpitala ze względu na rejon)

pod numerem telefonu ………………………………………….

3) w razie pogorszenia się stanu zdrowia dzwoni pod numer 999 lub 112

4)powiadamia telefonicznie dyrektora poradni o powzięciu podejrzenia zakażenia koronawirusem.

5. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID – 19.

1.W przypadku wystąpienia u diagnosty/terapeuty będącego w poradni, niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem ( uporczywy kaszel, katar, wysoka gorączka .powyżej 38 stopni Celsjusza, problemy z oddychaniem, bóle mięśni) diagnosta/terapeuta jedzie transportem indywidualnym do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, oczekuje na transport w wyznaczonym pomieszczeniu poradni w celu izolacji.

2. W przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem przez diagnozowane dziecko niezwłoczne podjęcie kroków mających na celu odizolowanie w odrębnym pomieszczeniu tej osoby od innych osób przebywających w placówce. Następnie należy zawiadomić rodzinę bądź osoby wskazane do kontaktu o zaistniałej sytuacji oraz skontaktować się telefonicznie z powiatową/wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu uzyskania decyzji co do dalszego postępowania zgodnie z procedurą ogólną.

3. Dyrektor natychmiast wstrzymuje przyjmowanie kolejnych dzieci, jeżeli niepokojące objawy wystąpiły w trakcie badania dzieci w poradni i powiadamia właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną oraz organ prowadzący.

4. Dalsze czynności podejmowane są stosując się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał diagnosta/terapeuta jest poddany gruntownemu sprzątaniu, mycie z użyciem detergentu, oraz zdezynfekowaniu wszystkich powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty, włączniki światła, powierzchnie płaskie – blaty stołów, biurka, oparcia krzeseł)

6.Dyrektor poradni ustala listę osób przebywających w tym samym czasie w obszarze, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie koronawirusem i zaleca tym osobom, stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym, czyli bezzwłoczne poinformowanie stacji sanitarno-epidemiologicznej.

7.Diagnosta/terapeuta są zobowiązani do śledzenia informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.