WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NPPP ARCAMIA W CZASIE PANDEMII COVID -19

Podstawa prawna:

1. Komunikat MEN z dnia 4 maja 2020 roku dotyczący przywrócenia możliwość stacjonarnej pracy poradniom psychologiczno-pedagogicznym pod warunkiem stosowania reżimu sanitarnego wynikającego z pandemii COVID-19.

2. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustaw z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji sanitarnej ( Dz.U. z 2019 r. poz.59, oraz z 2020 r. poz. 322,374 i 567)

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.780)

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.781)

1. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA PORADNI W CZASIE PANDEMII COVID – 19

 1. Do poradni można wejść tylko po wcześniejszym, telefonicznym ustaleniu terminu.

 2. Zgłoszenia na diagnozę przyjmowane będą wyłącznie telefonicznie.

 3. Wniosek potrzebny przy rejestracji dziecka/ wniosek o przeprowadzenie diagnozy/wniosek o wydanie opinii rodzice przesyłają wyłącznie w wersji elektronicznej (skanem) na adres poradnia@arcamia.pl. Otrzymanie wniosku jest konieczne do przeprowadzenia diagnozy. W sytuacji nieotrzymania wniosku badanie nie odbędzie się. Formularz wniosku otrzymują rodzice na wskazany przez nich podczas rejestracji adres e-mail.

 4. W przypadku dzieci, które rozpoczęły proces diagnostyczny w poradni przed pandemią i rodzice zdążyli wypełnić wnioski o przeprowadzenie badań psychologiczno-pedagogicznych, obecnie rodzice tych dzieci przesyłają elektronicznie (skanem) oświadczenie, że zapoznali się i akceptują Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa NPPP Arcamia w czasie pandemii.

 5. Dzieci (i rodzice) przychodzące na diagnozę muszą być zdrowe – z objawami choroby (gorączka, kaszel, katar) nie będą przyjmowane. Rodzic/opiekun prawny wypełnia oświadczenie COVID w dniu badania w poradni. W razie pojawienia się objawów chorobowych prosimy o telefoniczne odwołanie/przełożenie wizyty.

 6. Przyjmowane są na diagnozę tylko dzieci z rodzin, które nie są w kwarantannie lub pod nadzorem sanepidu.

 7. Z dzieckiem przychodzi jeden rodzic, bez osób towarzyszących.

 8. Na badanie należy przyjść nie wcześniej niż 5 minut przed umówioną godziną i poinformować w recepcji o celu wizyty, a także podać nazwisko osoby, z którą dziecko ma się spotkać. Należy zaczekać, aż odpowiednia osoba odbierze dziecko.

 9. Po wejściu do poradni należy zdezynfekować ręce.

 10. Wszystkim dzieciom w poradni mierzymy temperaturę.

 11. Na terenie poradni rodzice są zobowiązani nosić rękawiczki oraz maseczkę zakrywając usta i nos. Maseczki i rękawiczki muszą też mieć założone dzieci powyżej 4 roku życia.

 12. Poradnia nie wyposaża dzieci i rodziców w środki ochronne tj: maseczki i rękawiczki.

 13. Z obowiązku noszenia maseczki zwolnione są dzieci poniżej 4 roku życia oraz osoby z niepełnosprawnością, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia lub dlatego, że nie potrafiłyby jej zdjąć lub nie wiedziałyby, kiedy to zrobić.

 14. W uzasadnionych przypadkach maseczki mogą być zdjęte przez starsze dzieci – decyzję w tej sprawie podejmuje diagnosta po konsultacji z rodzicem.

 15.  Osoby bez maseczki nie będą wpuszczane na teren poradni.

 16.  Prosimy, aby dzieci posiadały własne przybory: długopis, ołówek, linijkę.

 17.  Apelujemy, aby dzieci i rodzice nie przynosili ze sobą na teren poradni  zbędnych przedmiotów, zabawek, książeczek, torebek, plecaków oraz jedzenia i picia. Prosimy szczególnie zadbać, aby dzieci najadły się i napiły przed przyjściem do poradni.

 18.  Niezbędne do wydania opinii dokumenty (np. zaświadczenie lekarskie) rodzice przesyłają w wersji elektronicznej.

 19. Konsultacje telefoniczne, badania psychologiczno-pedagogiczne, wydanie opinii z możliwością telefonicznego omówienia odbędą się po otrzymaniu skanów podpisanych przez rodziców/pełnoprawnych opiekunów/pełnoletnich uczniów wniosków przesłanych na adres poradni: poradnia@arcamia.pl.

 20. Regulamin działania NPPP Arcamia, Informacja o zakresie zebranych i przetwarzanych danych osobowych NPPP „Arcamia” oraz Cennik są dostępne na naszej stronie internetowej: www.arcamia.pl.

2. ZASADY PŁATNOŚCI W PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ ARCAMIA W OKRESIE PANDEMII COVID-19.

1. Płatność za konsultacje telefoniczne odbywa się wyłącznie przelewem na konto Fundacji Arcamia nr 09 2530 0008 2058 1030 1067 0001.

2. W przypadku płatności za badania psychologiczno – pedagogiczne oraz wydanie opinii z możliwością omówienia telefonicznego preferowana jest płatność przelewem na konto Fundacji Arcamia nr 09 2530 0008 2058 1030 1067 0001 przed badaniem, ale istnieje również możliwość płatności gotówką w poradni w dniu badania.

2. Konsultacje telefoniczne odbędą się po zaksięgowaniu przelewów na koncie.

3. Dokonując przelewu należy w tytule podać imię i nazwisko dziecka oraz rodzaj świadczenia np. konsultacja telefoniczna, badanie psychologiczne.

3. PROCEDURA WARUNKÓW PRZEBYWANIA NA TERENIE PLACÓWKI.

1.Na terenie poradni mają prawo przebywać tylko podopieczni, rodzic dziecka do 5 roku życia. Rodzic dziecka dziecka powyżej 5 roku życia będzie mógł wejść do poradni tylko w uzasadnionych przypadkach.

2.Diagnosta/terapeuta wchodzący do budynku poradni, przy wejściu jest zobowiązany do zdezynfekowania rąk środkiem dezynfekującym oraz pomiaru temperatury.

Wynik pomiaru temperatury odnotowuje w rejestrze prowadzonym przez dyrektora poradni.

REJESTR POMIARU TEMPERATURY WŚRÓD DIAGNOSTÓW/TERAPEUTÓW

lp

Imię i nazwisko

data

Wynik pomiaru temperatury

Podpis osoby, u której zmierzono temperaturę

3.Diagnostę/terapeutę obowiązuje zachowanie dystansu społecznego między sobą, w każdej przestrzeni poradni, wynoszący minimum 1,5 m.

4. Diagnosta/terapeuta/rodzic są zobowiązani nosić rękawiczki oraz maseczkę zakrywając usta i nos. Maseczki i rękawiczki muszą też mieć założone dzieci powyżej 4 roku życia.

5. Z obowiązku noszenia maseczki zwolnione są dzieci poniżej 4 roku życia oraz osoby z niepełnosprawnością, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia lub dlatego, że nie potrafiłyby jej zdjąć lub nie wiedziałyby, kiedy to zrobić.

6. W uzasadnionych przypadkach maseczki mogą być zdjęte przez starsze dzieci – decyzję w tej sprawie podejmuje diagnosta po konsultacji z rodzicem.

7. Diagnosta/terapeuta regularnie myje ręce wodą z mydłem przez 30 sekund lub dezynfekuje je preparatami na bazie alkoholu, szczególnie po kontakcie bezpośrednim z dzieckiem.

8. Regularne mycie lub dezynfekowanie sprzętu, biurek, stołów, klamek, włączników światła– muszą być one regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. W przypadku narzędzi diagnostycznych dodatkowo zdezynfekowanie rąk przed i po bezpośrednim kontakcie np. z klockami. Dzieci w miarę możliwości posiadają swoje przybory.

8 .W sytuacji nie przestrzegania przez rodziców, obowiązujących Procedur Bezpieczeństwa w NPPP Arcamia oraz zaburzania organizacji pracy poradni w reżimie sanitarnym, w tym:

1) nie przestrzegania wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego,

2) nie przestrzegania godzin i miejsca przyprowadzania i odbioru dziecka,

3)nie przestrzegania zasad zachowania dystansu społecznego i środków ochrony osobistej podczas przyprowadzania i odbioru dziecka,, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 badanie diagnostyczne dziecka zostanie wstrzymane.

4. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U DIAGNOSTY/TERAPEUTY PRZEBYWAJĄCEGO POZA PLACÓWKĄ.

1.Diagnosta/terapeuta są zobowiązani stawiać się w pracy w stanie zdrowia nie budzącym wątpliwości co do zakażenia .

2. Diagnosta/terapeuta jest zobowiązany do samoobserwacji. W przypadku podwyższonej temperatury ciała powyżej 37,5 stopni C diagnosta/terapeuta/dyrektor pozostaje w domu i korzysta z teleporady medycznej u swojego lekarza rodzinnego.

4. W sytuacji kiedy diagnosta/terapeuta zauważy u siebie niepokojące objawy (uporczywy kaszel, katar, wysoka gorączka powyżej 38o C, problemy z oddychaniem, bóle mięśni, ) nie przychodzi do pracy, zostaje w domu i ma obowiązek niezwłocznie:

1)telefonicznie skontaktować się: – z miejscowo właściwą Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w……………………………… pod numerem ……………………………

( miejscowość) ( numer telefonu)

2) z oddziałem zakaźnym Szpitala w………………………………………………………………

( Należy wpisać nazwę szpitala ze względu na rejon)

pod numerem telefonu ………………………………………….

3) w razie pogorszenia się stanu zdrowia dzwoni pod numer 999 lub 112

4)powiadamia telefonicznie dyrektora poradni o powzięciu podejrzenia zakażenia koronawirusem.

5. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID – 19.

1.W przypadku wystąpienia u diagnosty/terapeuty będącego w poradni, niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem ( uporczywy kaszel, katar, wysoka gorączka .powyżej 38 stopni Celsjusza, problemy z oddychaniem, bóle mięśni) diagnosta/terapeuta jedzie transportem indywidualnym do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, oczekuje na transport w wyznaczonym pomieszczeniu poradni w celu izolacji.

2. W przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem przez diagnozowane dziecko niezwłoczne podjęcie kroków mających na celu odizolowanie w odrębnym pomieszczeniu tej osoby od innych osób przebywających w placówce. Następnie należy zawiadomić rodzinę bądź osoby wskazane do kontaktu o zaistniałej sytuacji oraz skontaktować się telefonicznie z powiatową/wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu uzyskania decyzji co do dalszego postępowania zgodnie z procedurą ogólną.

3. Dyrektor natychmiast wstrzymuje przyjmowanie kolejnych dzieci, jeżeli niepokojące objawy wystąpiły w trakcie badania dzieci w poradni i powiadamia właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną oraz organ prowadzący.

4. Dalsze czynności podejmowane są stosując się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał diagnosta/terapeuta jest poddany gruntownemu sprzątaniu, mycie z użyciem detergentu, oraz zdezynfekowaniu wszystkich powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty, włączniki światła, powierzchnie płaskie – blaty stołów, biurka, oparcia krzeseł)

6.Dyrektor poradni ustala listę osób przebywających w tym samym czasie w obszarze, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie koronawirusem i zaleca tym osobom, stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym, czyli bezzwłoczne poinformowanie stacji sanitarno-epidemiologicznej.

7.Diagnosta/terapeuta są zobowiązani do śledzenia informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.