Dla skuteczności terapii najlepiej, aby zajęcia indywidualne prowadzone z dzieckiem z cechami nadpobudliwości psychoruchowej łączyły się z uczestnictwem dziecka w zajęciach grupowych (patrz Warsztaty dla dzieci z cechami nadpobudliwości psychoruchowej).

Dla kogo? Dla dzieci w wieku 6-10 lat z cechami nadpobudliwości psychoruchowej

Jeśli Twoje dziecko ma zdiagnozowaną nadpobudliwość psychoruchową lub od zawsze było tzw. „żywym srebrem”, jest ciągle w ruchu, wspina się na różne przedmioty, kręci, rusza rękami, bez przerwy coś mówi, trudno mu się skupić dłużej na zadaniach, nie kończy ich, przerywa, zamyśla się, wszystko je rozprasza, gubi rzeczy, działa pod wpływem impulsu, nie czeka na swoja kolej, wyrywa się z odpowiedziami zanim nauczyciel dokończy pytanie, przerywa innym… tych cech można byłoby wypisać więcej to te zajęcia są dla niego.

Celem zajęć jest wspieranie zaburzonych funkcji percepcji wzrokowej, słuchowej, sprawności motorycznej i koordynacji wyżej wymienionych funkcji równocześnie dając dziecku możliwość odreagowania napięcia emocjonalnego, ćwiczenia koncentracji uwagi i kontrolowania impulsywnych zachowań.

Ważną częścią każdego spotkania jest bajka terapeutyczna, a omawiane teksty pomagają w rozwiązywaniu trudności, które mogą być efektem nadpobudliwości.

U dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej często objawy zaburzeń koncentracji uwagi, nadruchliwości i impulsywności łączą się ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym dysleksją stąd poszerzenie tych zajęć o wsparcie dziecka w nauce.

Proponowane zajęcia indywidualne i grupowe wzajemnie się uzupełniają.

Zajęcia indywidualne są wstępem do oddziaływań korekcyjnych i w przypadku  zdiagnozowanej u dziecka oprócz zespołu nadpobudliwości psychoruchowej dysleksji zaleca się kontynuację zajęć w ramach terapii pedagogicznej. Terapia pedagogiczna będzie dostosowana do zdiagnozowanych indywidualnych trudności dziecka

.Ilość spotkań: cykl 8 spotkań

Czas trwania: 1 godzina