Informacja

o zakresie zebranych i przetwarzanych danych osobowych

Szanowni Państwo,

dziękujemy za zaufanie jakim Państwo obdarzyliście naszą Poradnię decydując się na korzystanie z naszych usług psychologiczno-pedagogicznych.

Skąd mamy Twoje dane osobowe?

Podczas rejestracji w Poradni i/lub podczas udzielania różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej podaliście Państwo swoje i /lub Waszego Dziecka dane osobowe i wyraziliście zgodę na ich przetwarzanie.

Dlaczego przekazujemy Państwu tę informację?

25 maja 2018 roku weszło w życie RODO, czyli nowe unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych. Z tego powodu przekazujemy Państwu dodatkowe informacje dotyczące sposobu przetwarzania Państwa i /lub Państwa Dziecka danych oraz Państwa praw z tym związanych.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych i dlaczego je przetwarzamy?

Państwa i/lub Państwa Dziecka dane osobowe podane podczas rejestracji i/lub podczas udzielania różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w ramach Poradni są przetwarzane przez Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną „Arcamia” i wykorzystywane w celu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w ramach Poradni oraz po uzyskaniu osobnej zgody przekazywania informacji o aktualnej ofercie pomocy psychologiczno-pedagogicznej NPPP „Arcamia”.

Aby skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych możecie Państwo wysłać e-mail na adres: poradnia@arcamia.pl lub list na adres:

Administrator Danych Osobowych

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Arcamia”

ul. Kutrzeby 16G/116

61-719 Poznań

Dlaczego jeszcze przetwarzamy Twoje i/lub Twojego Dziecka dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje i/lub Twojego Dziecka dane osobowe, bo jest to niezbędne do udzielania różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, ale również na potrzeby Systemu Informacji Oświatowej (SIO). Ponadto, przepisy prawa obligują nas do przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Komu udostępniamy Twoje i/lub Twojego Dziecka dane osobowe?

Z tego powodu udostępniamy Twoje i/lub Twojego Dziecka dane osobowe SIO, NSZOZ „Profmedica” w zakresie obsługi recepcyjnej oraz Biuru Rachunkowemu – w zakresie niezbędnym do obsługi rachunkowej i fiskalnej. W przypadku wyrażenia osobnej zgody na przekazywanie informacji dotyczącej Waszego Dziecka w rozmowach z placówkami oświatowymi / instytucjami działającymi na rzecz dziecka w razie wyraźnej potrzeby udostępniamy im Wasze i/lub Waszego Dziecka dane.

Twoje dane udostępniamy również wszystkim instytucjom państwowym upoważnionym do kontroli prowadzonej przez nas działalności (na podstawie odrębnych przepisów, na ich wyraźne żądanie).

Przetwarzanie danych w interesie prawnie uzasadnionym

Przetwarzamy też Twoje dane w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Poradni, którym jest:

– obsługa Twoich próśb przekazywanych drogą mailową lub listownie,

– prowadzenie analiz statystycznych,

– przechowywanie danych dla celów archiwalnych,

– zapewnienie transparentności finansowej i sprawozdawczości (spełnienie przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Czy musisz nam udostępniać swoje dane osobowe?

Poradnia wymaga od Ciebie tylko tych danych, które są niezbędne dla prawidłowego udzielania różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej bądź wynika to z prawnie uzasadnionego interesu Poradni. Jeśli z jakiegoś powodu nie będziesz chciał lub mógł podać nam niezbędnych Swoich i /lub Twojego Dziecka danych nie będziemy w stanie udzielić różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Jeśli wymagają tego przepisy prawa możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów podatkowych czy rachunkowych. W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz prawa wobec Poradni w zakresie przetwarzania danych?

Poradnia gwarantuje Ci spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z rozporządzenia o ochronie danych. Masz prawo dostępu do swoich danych, sprostowania ich bądź usunięcia. Masz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia ich oraz niepodlegania profilowaniu. Masz prawo wyrazić swój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:

– zauważysz, ze Twoje i/lub Twojego Dziecka dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

– Twoje dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane (chyba, że ich dalsze przetwarzanie wynika z obowiązku prawnego nałożonego na Poradnię przez odrębne przepisy (np. oświatowe, podatkowe)),

– Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich i/lub Twojego Dziecka danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Generalny Inspektor Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

Jak wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych?

Informujemy, że Twoja zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego Administratora Danych Osobowych (poradnia@arcamia.pl) spod adresu, którego zgoda dotyczy.

Co robimy z dokumentami, które od Ciebie otrzymaliśmy?

Wszystkie dokumenty zawierające dane osobowe, które fizycznie od Państwa otrzymaliśmy są przechowywane przez niezbędny wynikający z przepisów prawa czas w zabezpieczonych pomieszczeniach. Po niezbędnym do przechowywania czasie dokumenty będą trwale niszczone w obecności Administratora Danych Osobowych.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przechowujemy podane przez Ciebie dane osobowe w związku z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz w celu dalszego korzystania przez Ciebie z naszych usług do czasu wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie.

W celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Poradnia zobowiązana jest do zachowania danych lub zawierających je dokumentów dla udokumentowania spełnienia wymagań fiskalnych bądź prawnych oraz umożliwienia kontroli ich spełnienia przez upoważnione do tego organy państwowe.

Informacje o profilowaniu

Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani.

Informacja o udostępnianiu danych organizacjom międzynarodowym

Państwa dane nie będą udostępniane organizacjom międzynarodowym.

Pozdrawiam serdecznie

Monika Wierbiłowicz