Terapia psychologiczna

indywidualna i grupowa dla dzieci, młodzieży i rodziny

realizuje konkretne cele, które mają pomóc dziecku i rodzinie w radzeniu sobie ze zgłaszanymi trudnościami.

Celami mogą być:

  • kształtowanie umiejętności społecznych dzieci i młodzieży, w tym radzenia sobie ze złością,
  • odreagowanie napięcia emocjonalnego i nauka radzenia sobie ze stresem,
  • wsparcie dziecka w sytuacjach szczególnie trudnych np. rozwodu, śmierci, choroby, dużej zmiany,
  • pomoc w odkrywaniu i rozwijaniu posiadanych talentów, zasobów, wzmacnianie poczucia własnej wartości,
  • wspieranie rozwoju emocjonalnego i poznawczego
  • rozwój kompetencji wychowawczych rodziców,

Ilość spotkań zależy od potrzeb dziecka, od typu zgłaszanych trudności oraz czasu potrzebnego na osiągnięcie ustalonych celów. Najczęściej terapia poprzedzona jest spotkaniem o charakterze konsultacji oraz diagnozą przyczyn zgłaszanych trudności i wyjaśnieniu mechanizmu powstawania obserwowanych problemów. Możliwe jest to poprzez dokładne poznanie sytuacji życiowej dziecka, jego reakcji na trudne sytuacje oraz sytuacji życiowej całej rodziny, w tym relacji wewnątrzrodzinnych.

 

Terapia pedagogiczna

indywidualna i grupowa dla dzieci i młodzieży

Jest to proces długotrwałych oddziaływań, kompleksowych działań o charakterze pedagogicznym, skupionych na pomocy dziecku w niwelowaniu trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych.

Konkretnymi celami terapii pedagogicznej mogą być:

  • stymulowanie i usprawnianie zaburzonych procesów psychomotorycznych
  • poznanie preferowanego stylu uczenia się
  • poprawa poziomu wiedzy i umiejętności uczniów oraz wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych.