Warunki dla Strony Internetowej (Regulamin Strony Internetowej) zwane dalej Warunki

Strona internetowa www.arcamia.pl (dalej zwana Strona Internetowa) jest prowadzona przez Fundację Arcamia, ul. Kutrzebu 16G/116, 61-719 Poznań, NIP 783-177-15-83, REGON 369374648, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000716419 (dalej zwaną „Arcamia”, “my” lub “nas”) Korzystanie ze Strony Internetowej wymaga przestrzegania warunków i postanowień niniejszego dokumentu, a także warunków obowiązujących w przypadku każdej z oferowanych przez nas usług.

Korzystanie ze Strony Internetowej odbywa się na podstawie niniejszych Warunków, za wyjątkiem przypadków, gdy postanowienia niniejszych Warunków odsyłają do uregulowań szczególnych.

Użytkownik Strony Internetowej wyraża zgodę na korzystanie ze Strony Internetowej w oparciu o niniejsze Warunki poprzez skorzystanie z dowolnej strony internetowej, serwisu internetowego lub usługi elektronicznej udostępnianej w ramach Strony Internetowej.

Korzystanie z poszczególnych serwisów internetowych lub usług elektronicznych udostępnianych przez Fundację Arcamia na Stronie Internetowej może odbywać się w oparciu o uregulowania szczególne, w szczególności odpowiednie regulaminy, oferty, cenniki i inne dokumenty zawierające dane i informacje odnośnie przedmiotu, zakresu i parametrów tych serwisów lub usług.

Użytkownik informowany jest i zapoznaje się z uregulowaniami szczególnymi wymienionymi w zdaniu poprzednim niniejszych Warunków na stronach internetowych prowadzonych przez Fundację Arcamia przeznaczonych dla udostępniania serwisów lub usług określonych powyżej, w szczególności przy pierwszym skorzystaniu z tych serwisów lub usług. W zakresie, którego dotyczą uregulowania szczególne, nie mają zastosowania niniejsze Warunki.

Za pośrednictwem Strony Internetowej możliwe jest także skorzystanie z serwisów internetowych i usług elektronicznych udostępnianych przez osoby trzecie. W ramach Strony Internetowej prezentowane są treści informacyjne o różnorodnej tematyce oraz treści o charakterze promocyjnym i reklamowym, dotyczące produktów i usług Fundacji Arcamia lub/i osób trzecich.

W ramach Strony Internetowej użytkownicy Strony Internetowej mogą korzystać z usług elektronicznych umożliwiających im samoprezentację oraz rozpowszechnianie pochodzących od nich treści, a także komunikowanie się.

Niniejsze Warunki Strony Internetowej są dostępne dla wszystkich użytkowników Strony Internetowej pod adresem internetowym https://arcamia.pl/warunki-strony/ Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszych Warunków jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

Użytkownik Strony Internetowej przyjmuje do wiadomości, że koszty związane z pozyskiwaniem i udostępnianiem treści dostępnych na Stronie Internetowej są pokrywane przede wszystkim z przychodów uzyskiwanych przez Fundację Arcamia m.in z tytułu świadczeń reklamowych realizowanych na rzecz reklamodawców na Stronie Internetowej dlatego Fundacja Arcamia zastrzega, że treści udostępniane w ramach Strony Internetowej mogą być prezentowane łącznie z reklamami.

Informacje publikowane na stronach internetowych Fundacji Arcamia nie są przedmiotem żadnych gwarancji. Nie udziela się żadnych gwarancji, formalnych, bądź dorozumianych, w szczególności gwarancji z tytułu odpowiedzialności za błędy prawne, gwarancji nienaruszania praw stron trzecich, czy gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu, a także gwarancji dotyczących dostępności, ścisłości, rzetelności treści lub innych właściwości.

Fundacja Arcamia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód bezpośrednich, pośrednich, przypadkowych, szczególnych, wtórnych lub z tytułu krzywd moralnych, utraty zysków, albo możliwości realizacji interesów, względnie przerwania działalności gospodarczej lub statutowej, wynikłych wskutek korzystania – albo braku możliwości korzystania — ze Strony Internetowej lub usług, bez względu na okoliczności. Użytkownik zgadza się odstąpić — w zakresie dopuszczalnym w świetle obowiązujących przepisów — od swoich praw dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tytułu powyższych szkód.

Zawartość Strony Internetowej, w tym w szczególności znaki towarowe i handlowe, nazwy usług i marki, stanowi własność Fundacji Arcamia lub odnośnych stron trzecich. Własność ta podlega ochronie z tytułu praw autorskich i innych przepisów prawa. Zastrzeżone są wszelkie prawa nie udzielone niniejszym w sposób formalny. Treści stron mogą być powielane, przesyłane, rozprowadzanie lub przechowywane w jakiejkolwiek części wyłącznie za uprzednim pisemnym zezwoleniem. Wszelkie znaki widniejące na Stronie Internetowej mogą być wykorzystywane przez użytkownika wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Fundacji Arcamia lub, stosownie do sytuacji, podmiotów trzecich.

Użytkownik może korzystać ze Strony Internetowej i jej treści wyłącznie do celów prywatnych, niemających charakteru komercyjnego. Doniesienia prasowe i inne dokumenty, których oznaczenie wskazuje na ich publiczny charakter, mogą być używane również do innych celów, pod warunkiem, że użytkownik wyraźnie poda źródło informacji.

Użytkownik zobowiązuje się nie dostarczać Fundacji Arcamia żadnych materiałów nielegalnych lub niestosownych. Dostarczając jakikolwiek materiały, użytkownik oświadcza, że ma do nich prawa i przyznaje Fundacji Arcamia nieograniczone prawo korzystania z takich materiałów, bez rekompensaty i bez jakiejkolwiek odpowiedzialności z naszej strony wobec użytkownika. Użytkownik dołoży należytych starań, aby nie dopuścić do wystąpienia w takich materiałach wirusów lub innych szkodliwych właściwości.

Korzystanie ze stron zewnętrznych za pośrednictwem łączy zamieszczonych na Stronie Internetowej podlega warunkom obowiązującym w odniesieniu do tych stron zewnętrznych. Nie mamy żadnej kontroli nad treścią, ani innymi właściwościami takich stron i nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek kwestie wynikłe z korzystania z nich przez użytkownika. Jeśli nie zaznaczono wyraźnie inaczej, Fundacja Arcamia nie udziela swojego wsparcia takim stronom, ani ich właścicielom lub operatorom, czy też treściom zamieszczonym na stronach lub innym ich właściwościom.

Właściwości Strony Internetowej, w tym między innymi wygląd, treść, dostęp do niej i możliwość korzystania z niej, dostarczane usługi i dobra, a także zasady korzystania mogą ulec zmianie w dowolnym terminie, z dowolnej przyczyny i bez wcześniejszego powiadomienia.

Fundacja Arcamia dokłada starań, aby korzystanie z Strony Internetowej było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Jednakże Fundacja Arcamia nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie ze Strony Internetowej lub jej poszczególnych elementów, w szczególności usług elektronicznych udostępnianych na Stronie Internetowej.

Minimalne wymagania techniczne umożliwiające użytkownikowi korzystanie z Strony Internetowej, to przeglądarka internetowa obsługująca HTML4 i 5 oraz Java Script. Jednakże możliwość korzystania z poszczególnych serwisów internetowych lub usług elektronicznych dostępnych w ramach Strony Internetowej może być uzależniona od dokonania określonych konfiguracji urządzenia (komputera, tabletu, smartfona) użytkownika Strony Internetowej oraz spełnienia innych wymagań technicznych, o których użytkownik Strony Internetowej informowany jest w uregulowaniach szczególnych określonych na stronach internetowych Fundacji Arcamia przeznaczonych dla udostępniania tych serwisów lub usług.

Korzystanie z Strony Internetowej może wiązać się dla użytkownika Strony Internetowej z opłatami na rzecz osób trzecich z tytułu uzyskania dostępu do sieci Internet i transmisji danych, za co Fundacja Arcamia nie ponosi odpowiedzialności; ponadto opłaty te nie są pobierane przez Fundację Arcamia i nie stanowią dla Fundacji Arcamia wynagrodzenia za korzystanie ze Strony Internetowej;

Fundacja Arcamia nie ponosi odpowiedzialności za opłaty z tytułu korzystania z serwisów internetowych i usług elektronicznych świadczonych przez osoby trzecie, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem Strony Internetowej; ponadto opłaty te nie są pobierane przez Fundację Arcamia.

Niniejsze Warunki korzystania ze Strony Internetowej wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na Stronie Internetowej określonej w pierwszym zdaniu niniejszych Warunków.

Fundacja Arcamia zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w każdym czasie. Zmiany niniejszych Warunków wchodzą w życie i są wiążące dla użytkowników Strony Internetowej z chwilą ich opublikowania (w szczególności poprzez opublikowanie treści niniejszych Warunków zawierających zmiany) na Stronie Internetowej określonej w pierwszym zdaniu niniejszych Warunków, o ile nie zastrzeżono inaczej.

Użytkownik Strony Internetowej zobowiązany jest do bieżącego zapoznawania się ze zmianami niniejszych Warunków.