Diagnoza dysleksji rozwojowej i dyskalkulii obejmuje szereg badań specjalistycznych, w tym diagnozę możliwości intelektualnych badanego dziecka i rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych. Procedura obejmuje konsultacje wstępne z rodzicami (bez udziału dziecka) – około 1 godziny, badanie psychologiczne trwające około 2 godzin i badanie pedagogiczne – około 1,5 godziny. Czasem jest potrzebna dodatkowa konsultacja z innymi specjalistami np. logopedą, neurologiem, psychiatrą, terapeutą Integracji Sensorycznej.

Jak przygotować się do konsultacji?

Jeśli posiadasz to zabierz ze sobą:

  • wyniki badań wzroku, słuchu czy neurologicznych,
  • opinie z przedszkola/szkoły,
  • inne opinie specjalistyczne, np. gotowości szkolnej, integracji sensorycznej, poradni psychologiczno-pedagogicznej,
  • świadectwa szkolne,
  • zeszyty, najlepiej z języka polskiego, matematyki czy języków obcych
  • dyktanda, spradziany, kartkówki