Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 1. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „ Arcamia” w Poznaniu jest placówką mającą na celu udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz udzielanie udzielanie pomocy rodzicom i prawnym opiekunom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

 2. Działalność Poradni regulują przepisy prawa, statut Poradni, niniejszy regulamin oraz decyzje Dyrektora poradni.

 3. Poradnia świadczy usługi odpłatnie. Cennik usług znajduje się w siedzibie Poradni.

Rozdział 2

Zakres zadań Poradni i zasady ich realizacji

 1. Poradnia realizuje różnorodne zadania, a w szczególności:

 1. diagnozowanie i wydawanie opinii

 2. konsultacje i porady specjalistów

 3. prowadzenie terapii psychologicznej i pedagogicznej

 4. szkolenie w formie wykładów i warsztatów

 1. Za organizację pracy Poradni odpowiada dyrektor.

 2. Do realizacji zadań w Poradni pracują wykwalifikowani pracownicy, zwani dalej specjalistami.

 3. Klientami Poradni mogą być dzieci, młodzież i dorośli. W imieniu niepełnoletnich klientów występuje rodzic lub opiekun prawny, zwany dalej reprezentantem.

 4. Obsługa klienta rozpoczyna się od przyjęcia przez Poradnię wniosku o świadczenie określonej usługi specjalistycznej wypełnionego przez klienta lub jego reprezentanta w przypadku klienta niepełnoletniego.

 5. Klient lub jego reprezentant jest zobowiązany do udzielania prawdziwych informacji i przedłożenia Poradni wskazanych dokumentów potrzebnych do prawidłowego wykonania usługi przez Poradnię.

 6. Poradnia jest czynna pięć dni w tygodniu w godzinach od 10 do 20.

 7. Pracownicy realizują swoje zadania w czasie umożliwiającym ich rzetelne wykonanie.

Rozdział 3

Prawa i obowiązki specjalistów wobec klientów

 1. W czasie spotkań z klientami pracownicy Poradni są zobowiązani do:

 1. starannego i rzetelnego prowadzenia badań i zajęć specjalistycznych zgodnie z kwalifikacjami i doświadczeniem,

 2. rzetelnego i odpowiedzialnego informowania klientów i ich reprezentantów o wynikach badań i postępach klientów,

 3. systematycznego i rzetelnego prowadzenia wymaganej dokumentacji,

 4. ochrony danych osobowych klientów,

 5. zachowania tajemnicy służbowej.

Rozdział 4

Zasady współpracy z klientem

 1. Każdy rodzaj usługi wykonywany jest przez wykwalifikowanego specjalistę w czasie spotkania.

 2. Czas pracy z klientem określa charakter wykonywanej usługi.

 3. Terminy spotkań klienta ze specjalistami ustalane są bezpośrednio w Poradni, telefonicznie lub mailowo.

 4. Klient zobowiązany jest uiścić opłatę, zgodnie z cennikiem usług z góry, gotówką bądź przelewem na podany wcześniej nr konta.

 5. W przypadku nieuiszczenia przez klienta opłaty za usługę Poradnia może odmówić wykonania usługi i nie ponosi z tego tytułu żadnych negatywnych konsekwencji.

 6. Klient stawia się punktualnie na umówione spotkanie związane z realizacją zamówionej usługi.

 7. W przypadku zajęć grupowych spóźniony klient zostanie wpuszczony na zajęcia, jeśli specjalista uzna, że nie zakłóci to przebiegu trwających zajęć.

Rozdział 5

Zobowiązania reprezentantów klientów niepełnoletnich

 1. Reprezentant niepełnoletniego klienta Poradni zobowiązany jest do

punktualnego przyprowadzania i odbierania go ze spotkania.

Do odbierania niepełnoletniego klienta z Poradni są też uprawnione osoby wpisane przez reprezentanta we wniosku o świadczenie usługi.

 1. Poradnia ma prawo odmówić wydania po spotkaniu niepełnoletniego klienta osobie pod wpływem alkoholu lub innych substancji

odurzających

 1. W niektórych spotkaniach lub ich częściach wskazany jest udział reprezentanta. Decyduje o tym specjalista.

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

 1. Poradnia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu.

 2. Za regulamin obowiązujący w Poradni uznaje się regulamin udostępniany do wglądu w siedzibie Poradni.